PROJEKT PETYNKA
OBYTNÝ DŮM S OBČANSKOU VYBAVENOSTÍ JE LEPŠÍ NEŽ HOTEL

O projektu

Schválená stavba Hotelu Petynka u výjezdu z tunelu Blanka v ulici Na Petynce, které získala územní rozhodnutí a může být zahájena, se ukazuje jako méně vhodná v porovnání s možností vybudovat na tomto místě nové byty. Bytů je v Praze chronický nedostatek a každý dílčí projekt může, byť jen částečně, přispět k řešení tohoto palčivého problému. Polyfunkční dům navíc umožňuje přinést do dané lokality chybějící obchody a služby pro všechny obyvatele žijící v této oblasti. Tento záměr je plně v souladu s aktuální koncepcí rozvoje Prahy 6. Nově navržený projekt umožňuje umístit parkování pro koupaliště Na Petynce do podzemních podlaží a tím rozšířit plochy pro rekreaci a sport. Pro širší oblast nacházející se severním směrem budova zajistí odstínění hluku z frekventované křižovatky tunelového komplexu Blanka. Polyfunkční dům bude prostupný směrem ke koupališti dvěma obchodními pasážemi.

Výhody bytového domu

  • Vznik nového veřejného prostoru
  • Zajištění chybějících obchodů a služeb pro občany přilehlého území
  • Změna záměru je v souladu s koncepcí MČ Prahy 6 pro rozvoj daného území
  • Nižší intenzita dopravy, doprava je umístěna v podzemních podlažích
  • Otevřený obchodní parter a pasáže pro průchod k sportovním a rekreačním plochám
  • Třikrát nižší emise v porovnání s hotelem

Hotel Petynka

Polyfunkční dům Petynka

Porovnání obou variant stavby

Aktuality

Hotel nebo bytový dům?

Na facebookových stránkách místostarosty Prahy 6 se 9. prosince 2020 na dané téma rozpoutala velká diskuse. Je pro danou lokalitu vhodnější stavba hotelu nebo bytového domu? Vzhledem k mimořádné zátěži daného území v těsné blízkosti frekventované křižovatky se některým účastníkům diskuse jevilo toto místo pro bytový dům nevhodné. Nebrali v úvahu fakt, že

Více »

Detailní informace:

Hotel Petynka

Návrh stavby Hotelu je založen na organické hmotě, která nenavazuje na okolní zástavbu. Stavba Hotelu Petynka římsově nenavazuje a vytváří tak nové, do kontextu nezapadající výškové hladiny v území. Hmota stavby tvarově nezabraňuje šíření hluku z Tunelového komplexu Blanka a přispívá k rozšiřování hlukové hladiny do rekreační části území.


Hotel svým funkčním využitím vytváří uzavřený areál bez komunikace s okolním veřejným prostorem a nevyužívá tak strategické umístění a potenciál území. Neposkytuje žádné možnosti pro občany v přilehlém území, nenabízí žádné služby, nevytváří žádný veřejný prostor, naopak se zcela uzavírá výhradně pro hotelovou klientelu. Záměr nereaguje na sousední sportovní areál a venkovní koupaliště, návštěvníkům sportovního areálu nic nenabízí a blokuje přístup k potencionálním rekreačním a sportovním plochám. Z praktického hlediska pak také generuje relativně hlučnou autobusovou dopravu, časté transfery na letiště i ve večerních hodinách stejně jako rušnější provoz při pozdních návratech hostů z centra města.

Detailní informace:

Polyfunkční dům Petynka​

Bytový dům odpovídá současné koncepci IPR a všem aktuálním požadavkům. Koncept návrhu stavby plně respektuje a reaguje na stávající okolní zástavbu svou hmotou, navazující uliční čárou. Tvar stavby a řešení obálky stavby je zvoleno s ohledem na snížení negativního dopadu hlukové zátěže. Hmota stavby je umístěna výhradně na pozemcích investora.

Polyfunkční dům s převažující funkcí bydlení a s občanskou vybaveností v parteru nabídne služby a obchody pro celou spádovou oblast. Aktivní parter je otevřený, průchozí a plně využívá potenciálu místa, jakožto veřejného prostoru. Záměr aktivně reaguje na sousedství sportovního areálu, počítá s navazujícím službami a zachovává prostupnost území k potencionálním sportovním a rekreačním plochám dvěma krytými pasážemi.

Polyfunkční dům Petynka umisťuje veškerá parkovací stání do podzemních podlaží – a to nejen pro rezidenty, ale i pro návštěvníky sportovního areálu. Stavba je zakryta plochou zelenou střechou, která pozitivně ovlivňuje místní mikroklima. Emise z provozu jsou třikrát nižší, než v případě provozu hotelu.